De GMES.

 

 

De text : (logo vanJoaquim Hernandez)


Mevrouwen en Mijne Heren de Ministers, Mevrouwen en Mijne Heren,


Wij houden er aan U in de eerste plaats onze voldoening uit te drukken ter
gelegenheid van de oppuntstelling van de GMES. Aan de vooravond van het
derde millieum is eindelijk de gelegenheid te komen om al de inspanningen
samen te bundelen op wetenschappelijk en technisch gebied, en wat nog meer
is, voor een meest menselijk domein : de volgende generaties een leven in
alle veiligheid verzekeren en een natuurlijk patrimonium waarvan het
evenwicht is beschermd en onderhouden
dank zij een inlichtings- en bewakingssysteem van de omgeving door gebruik
te maken van aarde- en ruimte technieken.


In deze tijd waarin iedereen in de eerste plaats aan zichzelf denkt en waarin het
probleem van klimaatverandering steeds prangender wordt, komt GMES als geroepen.
We moeten deze houding trachten te veranderen: het probleem van de
klimaatsveranderingen is een goed voorbeeld dat ons allen aanbelangt.
In deze tijden van wereldwijde instabiliteit symboliseert GMES eenheid: "Samen op naar
een betere toekomst!" is de oproep.

Volgend ons zijn de sterke punten van GMES de volgende :


GMES centraliseert en standaardiseert de informatie die in de loop van de jaren al
over heel Europa verzameld is, opdat die informatie snel en effectief gebruikt zou
kunnen worden, in de huidige belangrijke milieuproblematiek, door zowel
beslissingsnemers, onderzoekers als de burgers in de huidige belangrijke
milieuproblematiek.


Door zich onafhankelijk op te stellen kan GMES boven de lokale belangen uitstijgen
en voorkomen dat bepaalde landen of bedrijven zich aan hun verplichtingen
onttrekken.


Maar wij vragen ons af......
Zullen wij en onze kinderen reeds de eerste vruchten van dit vast
bewakingsnet mogen waarnemen.. Wij hopen het...


Zal een campagne van zulke omvang werkelijk uitlopen in konkrete resultaten
die in staat zijn de levensvoorwaarden op de aarde gevoelig te verbeteren?
Wij hopen het..


Om dit te kunnen bereiken stellen wij voor dat er extra aandacht besteed wordt aan
volgende punten:


*De onzekerheid die momenteel heerst op de aarde, tengevolge van recente
gebeurtenissen, zetten ons aan ons te willen verzekeren dat alle gewonnen
inlichtingen voor pacifistische doeleinden zullen gebruikt worden, of nog
dat het gebruik van deze gegevens in ieder geval niet zal schade aan het
respect voor het privéleven.


* Het lijkt ons belangrijk dat GMES niet slechts zal dienen voor waarneming van
problemen, maar dat het ook een volwaardige rol kan spelen in de oplossing ervan,
en dit door het eerbiedigen van de ondertekende overeenkomsten (zoals Montreal,
Rio en Kyoto) en voorgeschreven normen, en met sancties als dit nodig zou blijken.
Maar wij vinden dat het niet alleen bij monitoring van verdragen mag blijven, GMES
zou ook moeten streven naar betere voorspellingen, zodat men eventueel preventief
kan optreden en de weerslag van milieurampen verkleind wordt.


* GMES mag geen afgezonderd initiatief zijn. Vele problemen in deze wereld
vereisen een globaal zicht en regionale benadering. Indien GMES goed
functioneerd in Europa, kan ze als voorbeeld dienen voor het uitwerken van
gelijkaardige initiatieven in de rest van de wereld. Heel in het bijzonder
zo een ontwerp tou toelaten een reeks omgevingsproblemen op te lossen in de
ontwikkelingslanden, speciaal in Afrika. Door zo een steun aan te bieden,
zou Europa kunnen helpen een betere toekomst op te bouwen voor deze landen.


* In onze samenleving die vooral rond informatie en communicatie draait, zou een goed
gedetailleerde website voor educatieve en informatieve doeleinden zeer geschikt zijn.
Essentieel hierbij is dat iedereen, leek, beslissingsnemer en wetenschapper, al deze
informatie gratis kan raadplegen.


Niettegenstaande niemand kan voorspellen waaruit de toekomst van onze goede
oude aarde zal bestaan, is het toegelaten ze ons voor te stellen. Ze
voorstellen vol met zuurregens, verwoestende oeragans, afbrekende
overstromingen, natuurrampen van alle soorten, die zouden kunnen vermeden
worden.


Maar daar zal niets van zijn, laat ons hopen, want GMES zal waken op het
zaad.


Want bewaken is voorkomen en voorkomen is meer en meer redden, want
beschermen is alle bedreiging verwijderen.
Zo zal onze planeet blauw, mooi en fier blijven, dank zij het ontwerp GMES.
Dat is hetgeen wij van ganser harte willen en het is daarom dat we een
oprecht sukses wensen aan deze grote onderneming.


Om te besluiten willen wij, de jongeren, de burgers en misschien leiders en
wetenschappers van morgen, onze hoop uitspreken dat onze samenwerking niet met
deze verklaring eindigt.
Wij wensen actief mee te werken aan de uitbouw van GMES. Wij zouden u (politieke
leiders) willen vragen ons, de EUROPESE JONGEREN, de kans te geven om in de
toekomst opnieuw gehoord te worden. Op die manier geven jullie het signaal dat er met
ons en onze mening daadwerkelijk rekening gehouden wordt.


Wij danken u voor uw aandacht.


 

 

 

 

 

 

Presentatie | Resultaten | Contacten | Forum | Sponsors | Links
 
Vertaald door Mariette Bruynooghe ------------------------------------------------------------- Geheberg par Astropof inc.